Sklep internetowy działający pod adresem www.kalkulatorprzewoznika.pl  jest własnością firmy Aisinom Monika Fabiańska z siedzibą w 62-700 Turek, ul. Ks. D. Jędrzejewskiego 2/13, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP: 668-19-08-116.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem kalkulatorprzewoznika.pl,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: kalkulatorprzewoznika.pl

Usługa – usługa nabywana za pośrednictwem sklepu internetowego: kursy on-line, konsultacje, audyty.

Towar – publikacja elektroniczna bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.

Sprzedawca – Monika Fabiańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Aisinom Monika Fabiańska z siedzibą w 62-700 Turek, ul. Ks. D. Jędrzejewskiego 2/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 668-19-08-116 .

§2 Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Warunkiem dokonywania zakupu Towaru lub Usługi jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

Ceny produktów podane na stronach Sklepu są zawsze cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§4 Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o świadczenie usługi.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „ Kupuję i płacę ” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „ Kupuję i płacę ” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.

§5 Płatności

W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:

  • przelewy 24, którego operatorem jest  PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
  • Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy: 36 1140 2004 0000 3602 7618 8879, AISINOM Monika Fabiańska , ul Ks. D. Jędrzejewskiego 2/13, 62-700 Turek

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Termin wymagalności wynosi trzy dni.

Płatności on-line dokonywane są natychmiastowo.

Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

§6 Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. 

  • Realizacja zamówienia obejmującego produkt cyfrowy taki jak e-book, plik.xlsx itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwilą wysyłki wiadomości, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. Czas realizacji: 2 dni od daty opłacenia zamówienia w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, automatycznie przy płatności za pośrednictwem przelewy24.
  • Realizacja zamówienia obejmującego świadczenie usług, konsultacje, audyty następuje w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty.

.

§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail zawierającej zakupioną treść cyfrową, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§8  Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Reklamacje można składać pisemnie na adres: Aisinom Monika Fabiańska, ul. Jędrzejewskiego 2/13, 62-700 Turek lub elektronicznie: biuro@nowoczesna-asystentka.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies zamieszczone są w zakładce „polityka prywatności”.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument ma możliwość, między innymi, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.