KONTROLA FLOTY W JEDNYM PLIKU!

KALKULATOR PRZEWOŹNIKA

Bezpłatna wersja próbna – pobierz i sprawdź jak to działa!


Strona Główna

Generuj NOTĘ OnLine

Wypełnij wszystkie pola poniżej
   Wystawca :
   Odbiorca :

NOTA KSIĘGOWA NR:

ORYGINAŁ / KOPIA

   Dotyczy faktury nr:
   której termin płatności upłynął w dniu:
Obciążamy Treść
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403). Kwota : - 40 EURO gdy kwota należnosci nie przekracza 5tys zł - 70 EURO gdy kwota należnosci jest między 5tys zl, a 50tys zł - 100 EURO gdy kwota należnosci jest wyższa niz 50tys zł przeliczona na złote według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zgodnie z ww. ustawą rekompensata wskazana w niniejszej nocie przysługuje wierzycielowi bez dodatkowego wezwania

   (*) Kurs euro z dnia:
   (*)Obliczone na podstawie Tabeli kursów:(link)
Kwota do zapłaty słownie
Prosimy o uregulowanie ww. kwoty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej noty, na rachunek bankowy nr:

(*) Nie wypełniamy dla not zagranicznych.